Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure Fem van Hastenberg en een cliënt waarop Medisch Pedicure Fem van Hastenberg deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen Medisch Pedicure Fem van Hastenberg

Medisch Pedicure Fem van Hastenberg zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Medisch Pedicure Fem van Hastenberg zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Medisch Pedicure Fem van Hastenberg melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Medisch Pedicure Fem van Hastenberg het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de verloren tijd ingekort worden op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Medisch Pedicure Fem van Hastenberg moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, zoals ziekte, overlijden of een ongeval.

 1. Betaling

Medisch Pedicure Fem van Hastenberg vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de Praktijk. De gemelde prijzen zijn in euro’s vermeld en inclusief btw. Medisch Pedicure Fem van Hastenberg vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per factuur of per bankoverschrijving te voldoen.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Medisch Pedicure Fem van Hastenberg vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Medisch Pedicure Fem van Hastenberg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Medisch Pedicure Fem van Hastenberg neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (semi) geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Medisch Pedicure Fem van Hastenberg behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch Pedicure Fem van Hastenberg zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 1. Geheimhouding

Medisch Pedicure Fem van Hastenberg is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt duidelijk is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch Pedicure Fem van Hastenberg verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Medisch Pedicure Fem van Hastenberg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Medisch Pedicure Fem van Hastenberg is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Medisch Pedicure Fem van Hastenberg is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 1. Garantie

Medisch Pedicure Fem van Hastenberg geeft de cliënt drie tot vijf dagen garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

 De cliënt het aanbevolen advies niet heeft opgevolgd en/of  het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie – vijf werkdagen heeft opgevolgd.

 De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt of de producten helemaal niet heeft gebruikt.

 1. Beschadiging & diefstal

Medisch Pedicure Fem van Hastenberg heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Medisch Pedicure Fem van Hastenberg meldt diefstal en vandalisme altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie tot vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Voetzorg Son, Medisch Pedicure Fem van Hastenberg. Medisch Pedicure Fem van Hastenberg moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. (uitgezonderd vrije dagen en vakantie periodes: dan 5 werkdagen na aanvang werkdagen)

Indien een klacht gegrond is, zal Medisch Pedicure Fem van Hastenberg de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Medisch Pedicure Fem van Hastenberg en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Fem van Hastenberg het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder of met onder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Fem van Hastenberg en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene voorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Voetzorg Son uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Voetzorg Son cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Voetzorg Son uitgegeven cadeaubonnen die worden verkocht door Voetzorg Son en door Voetzorg Son aangewezen derde partijen.
 2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code en/of markering. Dit kan een nummercode en/of tekstcode en/of markering zijn. Iedere cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de cadeaubon (inclusief de code en/of markering) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies of beschadiging vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes en markeringen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Voetzorg Son te worden verstrekt. Voetzorg Son behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon.
 3. De waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de cadeaubon. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 4. Cadeaubonnen uitgegeven door Voetzorg Son aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen of behandelingen via Voetzorg Son.
 5. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 6. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende behandelingen. De restwaarde is eventueel in overleg overdraagbaar gedurende de geldigheidsduur van de cadeaubon.
 7. Indien het totaalbedrag van de behandeling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden.
 8. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 9. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
 10. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 11. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 12. Per behandeling kun je een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.
 13. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen laat mij dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met Voetzorg Son.